KVKK Aydınlatma Metni - | Acd İnşaat

TR  EN
İçeriğe git
KURUMSAL | KVKK AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, ACD İnşaat Ticaret Ltd. Şti. (ACD İnşaat) tarafından hazırlanmıştır.

ACD İnşaat olarak kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

2. İşlenen Kişisel Veriler
• Kimlik (Ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik numarası, TC kimlik fotokopisi, nüfus cüzdanı seri sıra no, imza, imza sirküleri)
• İletişim (Adres numarası, elektronik posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası)
• Lokasyon (Araç takip sistemi, konum bilgisi)
• Özlük (Bordro bilgileri, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, diploma bilgileri, kurs bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, resim, biyometrik resim, IBAN/banka hesap numarası)
• Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler)
• Müşteri İşlem (Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi gibi)
• İşlem Güvenliği (Şifre ve parola bilgileri gibi)
• Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf, biyometrik resim)
• Finans (Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, bilanço bilgisi)
• Sağlık Bilgileri (Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, raporlar)
• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı bilgileri)

3. Kişisel Veri ve Veri İşlemede İlkeler
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
• Doğru ve güncel olma
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz:

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
• İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
ACD İnşaat tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (fiziksel veya elektronik ortam) toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rıza hukuki sebebine dayanarak veya KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Aktarımı
Şirketimizde işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, hissedarlar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yurtdışında bulut hizmet sağlayıcısı, iş ortakları, müşteriler, yabancı ülke yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları
• Kişisel veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, Mevlana Bulvarı, Ege Plaza İş Merkezi 182/B Kat: 3 No:4 Çankaya/Ankara adresine veya kvkk@acdinsaat.com adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

ACD İnşaat Ticaret Ltd.Şti.
İçeriğe dön